Vård och Behandling

Vård och Behandling

 

 

Kubbonge HVB erbjuder ett hem för flickor eller unga kvinnor mellan 16 och 20 år. Verksamheten har sex platser och placering sker enligt SoL eller LVU.

 

Vår verksamhet vänder sig mot flickor som:

 

  • utsätter sin hälsa och utveckling för påtagliga risker genom problem i den sociala interaktionen
  • problem i relationen till föräldrar, kamrater
  • bristfällig eller havererad skolgång.
  • ett destruktivt umgänge och är i riskzonen för att hamna i missbruk, kriminalitet eller annat destruktivt beteende.

 

Våra metoder

 

Vi arbetar med

  •  mentalieringsbaserad terapi som är en utveckling av en psykodynamisk behandlingsmodell som är

          starkt influrerad av anknytningsteori och kognitiv teori.

          Syftet med behandlingen är att stärka ungdomens förståelse för sina egna och andras mentala 

          tillstånd (mentaliseringsförmåga) för att på det viset påverka emotionell dysreglering och

          interpersonella svårigheter och i förlängningen minska självskadebeteende och suicid.

 

  •  lågaffektivt bemötande

 

  • att ha en god kontakt med nätverket vilket kan vara avgörande för ungdomen men det skapar också en bra förståelse och en helhetssyn kring problematiken kring ungdomen.

 

 

Verksamhetens syfte och mål

 

Flickan eller den unga kvinnan ska få verktyg och en tydlig målbild för en återanpassning till ett socialt och fungerande liv i samhället. Därför finns vi som dagligen vägleder och gränssätter och ger stöd och kunskap för att skapa en god självbild och förståelse för sitt egna jag och sin familj/nätverk.

Genom att skapa rutiner, struktur och trygghet genererar en förutsättning till att utvecklas och för att bli en självständig individ

 

 

 

    

 Placeringsrådgivning


 Vid behov av placering är du         välkommen att ringa oss.


 Vi utgår ifrån din klients  behov och utifrån vår verksamhet samt matchning. Allt för att skapa ett tryggt hem för våra flickor


Vid rådfrågning och behov av plats, ring 0736-921979